Częstochowa, czyli figurant obronności w priwislianskim kraju

Autor: Paweł Lechowski 7/4/2021 9:46:00 PM Ilość odsłon: 2465 Kategoria: Portal

 

                                                                 Częstochowa, 04.07. 2021 r.

 

                                Szanowny Pan Wojewoda Śląski

                                za pośrednictwem figuranta miejskiej

                                obronności Prezydenta Miasta Częstochowy  

 

odwołanie od decyzji nr BZK.5566.3-1.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Wnoszę o uchylenie decyzji wydanej przez niekompetentnego figuranta odpowiedzialnego za:

1.                Brak przygotowania miasta do wojny.

2.                Brak przygotowania miasta do prowadzenia działań nieregularnych.

 

WSTĘP

Zostałem zaatakowany przez trepiarnie WKD oraz  stowarzyszonych  z nią  miejskich bezpieczniaków na czele z figurantem obronności prezydentem miasta.

Pod pozorem świadczenia obronnego w/w figuranci położyli łapę na samochodzie  nissan pickup d 22, który ma już 20 lat, a jego użyteczność wojskowa jest żadna. Tak jakby w mieście nie było nowszych pickupów. Mamy do czynienia z kolejną iluzją obronności oraz zemstą za  pisanie materiałów prasowych na tematy obronne. W świetle tego jak  ci poczciwi durnie  postępują w czasie pokoju, trzeba przyjąć za pewnik, że w obliczu niebezpieczeństwa wojennego dostaną szoku nerwowego z powodu uzmysłowienia sobie ogromu zaniedbań  w przygotowaniu społeczeństwa naszego miasta do wojny.

Pan Bóg niektórym stworzeniom dał taki talent, że mogą po drzewach chodzić albo i w powietrzu latać. Są też tacy co się przechwalają, że burzę potrafią zażegnać. A lud ich chowa, bo chce być bezpieczny przed burzą. Co znaczy mieć moc albo władzę … A co to znaczy mieć taką władzę u siebie! Wtem burza przyszła, a z nią grad, który wytrzepał wszystko do imentu. Takiego to cudu się ludzie dochowali w Częstochowie, w tym świętym mieście, a właściwie w tym miejscu,  co po nim pozostało.   

 

 

                           SŁOWO PISANE W TEMACIE OBRONNOŚCI

Latryna wojenna generała Różyczki zamiast doktryny czyli wojna informacyjna w ZIMIE 2020

Autor: Paweł Lechowski 2021-02-12 10:08:00 Ilość odsłon: 619 Kategoria: Portal

http://www.polskaprawda.pl/190299,aktualno%C5%9Bci,Latryna_wojenna_genera%C5%82a_R%C3%B3%C5%BCyczki_zamiast_doktryny_czyli_wojna_informacyjna_w_ZIMIE_2020.aspx

Częstochowska strzelnica snajperska na Stradomiu leży odłogiem

Autor: Paweł Lechowski 2017-12-09 21:39:00 Ilość odsłon: 2859 Kategoria: Portal

 

 

http://www.psus.info/285,aktualno%C5%9Bci,Cz%C4%99stochowska_strzelnica_snajperska_na_Stradomiu_le%C5%BCy_od%C5%82ogiem_.aspx

Generał Koziej w latrynie czyli zwycięstwo Onetu

Autor: Paweł Lechowski 2017-03-20 21:14:00 Ilość odsłon: 3990 Kategoria: Portal

 

 http://www.polskaprawda.pl/256,aktualno%C5%9Bci,Genera%C5%82_Koziej_w_latrynie_czyli_zwyci%C4%99stwo_Onetu.aspx

Zarzucam miejskiemu Odwołanie uzasadniam działaniem  figuranta na szkodę obrony miasta w czasie wojny, które  polega na:

1.     Braku przygotowania miasta do wojny

Figuranci przywołani we wstępie są odpowiedzialni za to, że wysokość  nakładów na obronę narodową w budżecie Częstochowy  na 2021 rok wynosi 1000 zł,  co daje w przeliczeniu na mieszkańca[1] Częstochowy zawrotną kwotę 4,54 zł  razy  10-3.

                                                 752    Obrona narodowa   1 000 zł [2]

 W ten sposób figuranci stwarzają obywatelom iluzję  przygotowania do wojny i ochrony ludności w trakcie jej trwania. Brak odpowiednich schronów typów A, B, C, D spowoduje, że straty wśród mieszkańców Częstochowy, na którą spadnie bomba o sile  2 MT, wyniosłyby[3]:

- przy braku schronów, uprzedniego alarmu i bez ewakuacji: 95 tysięcy zabitych, 55 tysięcy rannych i 70 tysięcy ocalałych;

- w wypadku posiadania schronów i ogłoszenia alarmu, ale bez ewakuacji:        22 tysięcy zabitych, 40 tysięcy rannych i 158  tysięcy ocalałych;

- jak wyżej z uwzględnieniem ewakuacji: 5 tysięcy zabitych, 15 tysięcy rannych i 200 tysięcy ocalałych;

Program budownictwa schronów nie jest realizowany. Ilość schronów w Częstochowie ograniczona jest do kilku, znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, głównie w  szpitalach. Aktualnie schron dla miejskiej elity buduje się w gmachu sądu przy ul. św. Rocha.    

W mieście nie ma ukryć zabezpieczających, szczelin stałych i polowych oraz  pomieszczeń uszczelnionych.

2.     Brak przygotowania miasta do prowadzenia działań nieregularnych

Koalicyjna wojna obronna na terenie Polski w ćwiczeniu  sztabowym  "Zima" 2021, którego scenariusze i szczegóły są tajne, a samo ćwiczenie przypomina grę wojenną, takie szachy ze  sztuczną inteligencją,   pokazała, że nasz  region będzie obiektem szczególnego zainteresowania agresora i stanie się terytorium czasowo przez niego okupowanym.

W ewentualnej wojnie zniknie pojęcie zaplecza jako obszaru nie objętego bezpośrednio działaniami wojennymi. Wojna przyszłości będzie zmaganiem się całych narodów pozostawionych w krytycznej sytuacji. Zatrze się granica między frontem  a zapleczem, front będzie wszędzie i wszędzie będą się decydować losy wojny. Stąd też wśród czynników decydujących o wyniku ewentualnej wojny na plan pierwszy wysuwają się: potencjał militarny i ekonomiczny oraz walory moralne i polityczne społeczeństwa.  Wojna będzie wymagała zaangażowania wszystkich sił krajów biorących w niej udział. Pod wrażeniem potwornych strat, pod wpływem dywersji psychologicznej wroga i opanowania przez niego przestrzeni medialnej ludzie mogą utracić niezbędną odporność moralną i psychiczną i poddać się panice. Do walki  i sabotażu w miastach wróg przygotował agentów wpływu  i zwykłych zdrajców.

Należy przyjąć założenie, że 75% społeczeństwa ulegnie panice, a 10%  histerii, dopiero pozostałe 15% wykaże się odpornością  na panikę, która jest  wprost proporcjonalna do  stopnia zorganizowania i zdyscyplinowania  oraz nabytych wcześniej umiejętności strzeleckich  opartych na  obeznaniu  z bronią.

Archaiczny stan prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, poświadcza,  że to co zaplanowano na czas wojny, nie dotyczy czasu pokoju. To co w czasie wojny ma być regułą    walka, czyli strzelanie do wroga, w czasie pokoju jest  fragmentem  jakiegoś zagadnienia, choćby systemu szkolenia obronnego w województwie i odbywa się bez używania strzelnic, a  jedyna  powojskowa strzelnica w mieście  leży odłogiem.

W naszym mieście brakuje u ludzi obeznania  z bronią, stopnia zorganizowania i zdyscyplinowania  oraz umiejętności strzeleckich. A figurant robi wszystko, żeby było ich jak najmniej. Brak jest w mieście odpowiedniej infrastruktury, a jedyna powojskowa strzelnica na Stradomiu  leży odłogiem, podzielona między miasto i Straż Pożarną. 

Nowoczesna  300 metrowa strzelnica, oprócz swojej funkcji podstawowej,    spełniałaby funkcje narodowo-państwowo-społecznotwórczą.  Osiągnęlibyśmy cel przygotowania  miasta do nieregularnych działań wojennych.  Sama strzelnica jako instytucja o charakterze instytucji  militarno-społecznej brałaby stały udział  w życiu społeczności lokalnej, służbie wojskowej  obywateli w OT, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi mobilizującymi miejscowe społeczności do realizacji wspólnych celów

Kiedy na sztab wojskowy lub przysłanie grupy operacyjnej ze szczebla wyższego nie będzie można liczyć, a miejscowe trepy wraz z „elitą”  ukryją się w bunkrach, przejmę na siebie obowiązek  obrony miasta.   Oczywiście  klasyczne  walki uliczne typowe dla Stalingradu i Wrocławia   już się nie powtórzą. Ze względu na nierealność dłuższego oporu w   obiektach miejskich, w warunkach okrążenia, przyszłe walki uliczne będą miały charakter krótkich, najwyżej kilkudniowych zaciętych starć oraz następujących po nich działań nieregularnych. 

Przyszła obrona miasta może nastąpić w dwóch formach : jako zawczasu lub doraźnie zorganizowana. W  pierwszym przypadku obrona wymaga większych sił oraz przede wszystkim koncepcji obrony  miasta.  Wiemy, że  miasto nie będzie bronione w ten sposób. Wroga nawałnica przetoczy się aż do Odry. A my znowu staniemy się  priwislanskim krajem w imperium rosyjskim.

Obrona w mniejszym stopniu sprzyja zaskoczeniu. Strona broniąca się postawiona jest w sytuacji defensywnej, ale  przy umiejętnej organizacji i tutaj ma ona szanse poprzez oryginalność. Naszą oryginalnością będzie przygotowanie strzeleckie.

Do obrony stanie więc ludność cywilna, a zwłaszcza młodzież. Będzie to walka  z ogromną  ofiarnością.  Zasadniczy warunek skutecznej walki wewnątrz miasta – to aktywność obrońcy. Zaangażowanie wojsk nacierających w walce ulicznej już samo przez się będzie poważnym sukcesem obrony.  Charakter boju w mieście lub obszarze zabudowanym preferuje  przejście do działań nieregularnych, w tym  snajperskich, które  prowadzone są przy użyciu minimalnych sił.   Na skrzyżowaniach i u wylotów ulic, w parkach i skwerach rozmieszczę oddzielne środki ogniowe,  w mocniejszych budynkach rozmieszczę punkty bojowe.

Zasadzka snajperska ma na celu zadanie nieprzyjacielowi strat, zdezorganizowanie przemarszu, opóźnienie lub odstąpienie od zajęcia terenu. Oryginalność koncepcji obrony dotyczy nie tylko systemu umocnień. Zasadzki, uderzenia w nieprzyjaciela przygotowującego  się do natarcia stanowią  bardzo efektywną formę zaskoczenia, dla małych oddziałów i niewielkich grup obrońców. 

Dzisiaj zamiast snajperów mamy teczkę papierów. Obronne przygotowanie społeczeństwa  w tzw. realu to  teczka papierów i plany szkoleniowe w zakresie włączania alarmów.

 Beztroskie   rządzenie miastem  przez figuranta, który nie wierzy  w zagrożenia wojenne powoduje usypianie czujności społeczeństwa, co  wobec istniejących zagrożeń nie powinno mieć miejsca. Naiwność, niewiedza i bezczynność  przyniesie w przyszłości  znaczne osłabienie  akcji obronnej, w której  na pewno będą brać udział mieszkańcy.  W tym czasie figuranci po zmianie  portek, wyjadą albo ukryją się w schronach.

Uruchomienie strzelnicy  jest realizacją podstawowych przedsięwzięć  w zakresie obronności miast, powinno się to odbywać  w ramach istniejących planów i kosztów poprzez odpowiednie ich zmodyfikowanie. Obowiązek  zapewnienia niezbędnych środków finansowych  w tym zakresie leży po stronie  miasta. Częstochowa  ma w 2021roku  1,4 mld zł budżetu, z którego na obronność przeznacza 1000 zł i 100 zł na koszt energii do alarmów.  Trudno zrozumieć, że miasto finansuje halę widowiskową  (3,5 mln zł w budżecie na rok 2021), a odwraca się plecami do strzelnicy.

W ramach przygotowań do wojny  wyjątkową dużą wagę dla  wyszkolenia bojowego obrońców będzie miała strzelnica.

Panie Wojewodo !

Aby skutecznie bronić miasta oraz prowadzić działania nieregularne potrzebuje mieć do dyspozycji 20 tys. mieszkańców  obeznanych z bronią, w tym 500 snajperów.  

     Mam odpowiednie  przygotowanie do pracy szkoleniowo-wychowawczej wśród ludności cywilnej i wojny obronnej.   Trzeba mi tylko zostawić wolną rękę  i tę moją szkapę, bo jestem do niej przywiązany po kawaleryjsku.

A tego figuranta radzę wykopać ponieważ  jest słaby  i  jeśli po zmianie portek nie ucieknie z miasta, może się wysługiwać okupantom, na obsługę  których przestawi podległy mu urząd.

w załączeniu:

bezproduktywna korespondencja

urzędowa w sprawie strzelnicy

na Stradomiu

decyzja prezydenta                                   

                                                sierż. pchor.  inż.  Paweł Lechowski

                                                         42-221 Częstochowa , ul. Średnia 11[1]  Częstochowa ma tylko 220 tys. mieszkańców.   https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,26183236,czestochowa-ma-220-tys-mieszkancow-w-ciagu-roku-ubylo-ich.html

[2] WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW, str 168, file:///C:/Users/dell/Downloads/1243_20.pdf

[3] L. Chassin, Défense aérienne du territoire,  „L,aviation Nouvelle” m 1957, s. 349-370. 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 13973)

 Ilość odsłon:1747722