FBI contributed to the death of 667 Jews from the ship "St. Louis"

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 19 kwietnia 2015 20:38 Kategoria: Portal

FBI nie wpuściło do Ameryki Żydów ze statku „St, Luis” 

 Dyrektor FBI James B. Comey w środę 15 kwietnia uczestniczył w spotkaniu ze społecznością żydowską w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, na którym  opowiedział o swoich odczuciach dotyczących tych wydarzeń i powielił tezę dotyczącą współudziału Polaków w eksterminacji Żydów. Prawda jest taka, że to FBI  przyczyniło się do śmierci  667 Żydów z Niemiec, którzy w 1939 r. szukali azylu w USA. 
 
Dwaj dziennikarze śledczy ustalili, że  FBI zajmowało się zacieraniem śladów po tym jak amerykański rząd odmówił udzielenia schronienia 937 Żydom uciekającym z Niemiec na statku „St. Luis”. 
Archiwum nowojorskiego biura firmy HAPAG (armatora statku „St. Luis”), które zawierało korespondencję depeszową i dokumenty przekazane do Departamentu Stanu zostało skonfiskowane w 1941 roku przez FBI i następnie zniszczone. Federalne Biuro  Śledcze odmówiło udzielenia informacji na ten temat dwóm dziennikarzom, autorom książki „Rejs Wyklętych” (Gordon Thomas, Max Morgan-Witts, „Rejs wyklętych”, Wydawnictwo Replika, Warszawa 2010, s. 314).      
 
Na pokładzie luksusowego transatlantyku (osiem pokładów, baseny, kino, wyszukane dania, wieczorami bale) niemieckiej firmy Hamburg-America Line (zwanej Hapag) płynęło w sumie 937 Żydów. Statek wyszedł w morze z portu w Hamburgu 13 maja 1939 r. Jego pasażerowie mogli się uważać za szczęśliwców - wyjazd Żydów poza granice III Rzeszy graniczył wówczas z cudem, a oznaczał ocalenie życia. Było jednak inaczej. Nie wpuściła ich do siebie ani Kuba ani Stany Zjednoczone. 4 czerwca 1939 roku pasażerowie znajdowali się tak blisko brzegu Florydy, że mogli oglądać światła Miami bez lornetek. 
 
15 czerwca 1940 r. władze Stanów Zjednoczonych postanowiły, że jeśli pasażerowie nie zostaną przyjęci na Kubie, odmówi im się również wstępu do Ameryki. 
 
  Za prezydentury Franklina Delano Roosevelta Biuro zostało podniesione do rangi Wydziału Śledczego.
Szefem FBI był Edgar Hoover. Nie było  przypadkiem, że właśnie w  czerwcu 1939 - kiedy do wybrzeży Ameryki przypłynął "St. Luis",  w najgłębszej tajemnicy, prezydent polecił wszystkim amerykańskim agencjom rządowym przekazać FBI dane mogące mieć bezpośredni lub pośredni związek z działalnością szpiegowską, antyszpiegowską lub sabotażem.
 
Nikt nie potrafi stwierdzić z całą pewnością, ilu pasażerów „St. Luis” zginęło w czasie wojny. Jeden z szacunków mówi, że spośród 907 ludzi, którzy wrócili do Europy przeżyło zaledwie 240 osób.     
 
 
Dla porównania: 
28 października 1938 r. działając z zaskoczenia udało się hitlerowskim Niemcom deportować do Polski (przerzucić przez granicę w Zbąszyniu) między 13-20 tys. Żydów - dokładna liczba osób nie jest znana. Polska wszystkich przyjęła i  udzieliła pomocy.
 
 
 
 

The FBI did not let in America Jews from the ship "St., Luis"  FBI Director James B. Comey on Wednesday, April 15 attended a meeting with the Jewish community in the Holocaust Museum in Washington, DC, where he told about their feelings about these events and copied the thesis on the participation of Poles in the extermination of the Jews. The truth is that the FBI has contributed to the death of 667 Jews from Germany, who, in 1939. Sought asylum in the US.   Two journalists investigators found that the FBI dealt with scuffing marks after the US government refused to grant refuge to Jews fleeing 937 from Germany on the ship "St. Luis ". Archives of the New York office of the company HAPAG (shipowner "St. Louis"), which included depeszową correspondence and documents submitted to the Department of State was confiscated in 1941 by the FBI and then destroyed. Federal Bureau of Investigation has refused to provide information on the subject of two journalists, authors of the book "The Cruise accursed" (Gordon Thomas, Morgan-Witts Max, "Cruise accursed" Replica Publishing, Warsaw 2010, p. 314).   Aboard a luxury liner (eight decks, swimming pools, cinema, gourmet cuisine in the evenings balls), the German company Hamburg-America Line (Hapag-called) flowed a total of 937 Jews. The ship put to sea from the port of Hamburg on May 13, 1939. The passengers could be considered lucky - departure of Jews beyond the borders of the Third Reich, bordered on the miraculous, and meant saving his life. But it was different. Do not let them to yourself or Cuba or the United States. June 4, 1939, passengers were so close to the coast of Florida, they could see the lights of Miami without binoculars.   June 15, 1940. US authorities have decided that if passengers are not accepted in Cuba, also refuses them entry to America.     During the presidency of Franklin Delano Roosevelt's office was raised to the rank of CID. FBI boss Edgar Hoover. It was no coincidence that it was in June 1939 - when he sailed to the coast of America, "St. Louis", in the deepest secrecy, the president ordered all US government agencies to pass the FBI data that may have a direct or indirect connection with the activities of spying, antispyware or sabotage.   No one can say with certainty how many passengers' St. Luis "were killed during the war. One estimate is that out of 907 people who had returned to Europe only 240 people survived.       For comparison: October 28, 1938 r., Acting by surprise succeeded in Nazi Germany deported to Polish (flip over the border in Zbąszyń) between 13-20 thousand. Jews - the exact number of people is not known. Polish all adopted and provided assistance.

Przykład ruskiej propagandy w Onecie

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 14 lutego 2015 22:26 Kategoria: Portal

 Jest godzina 22.29, noc z soboty na niedzielę, za pół godziny w Donbasie wchodzi w życie porozuminenie Mińskie. 

 Na ukraińskim portalu ZN.UA  od godziny 21.58 (naszego czasu)  zamieszczona jest informacja, że 

Albo zaczniemy walczyć albo PNR – Polska Narodowa Republika

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 26 stycznia 2015 13:33 Kategoria: Portal

 Putinizm to wojna,  chaos i głód

PO-lska kurewski dom

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 17 stycznia 2015 00:12 Kategoria: Portal

O  KoPOczce na łańcuszku co wszystkim kuguluje 

PO-lska kurewski dom
Gdzie pospolite małpy mieszkają
Aże PO-lak nie mądry po szkodzie
To PO-lska nierządna z kurew
I kurewników w modzie
Teraz dziewka służąca
Pomocna gospodarzowi
Będzie polskie bydło pasić
Kurwa PO-lska jednym kształtem żyjąca
Taka co ruskim cynaderki  wylizywała
KoPOczka- kurwa nieobsiana,
Klituś-bajduś, duby smalone gadała
Deliberuje i małpą kugluje 
Srlala-zośka,  bartek-srala
Polaka w bydlę obracała
Nieprawość to moralność
Nasza to nowa etyka  
Masz demokracji kość  
Nie ważne ile narodu wie, że
 Suwerenność do władzy należy
Ważne ilu przedstawicieli władzy wie, że
Suwerenność narodowi  przynależy
To jest liberalizmu polityka -
Wynalazek jak kocioł parowy,
Taki stary i nie nowy  
Ty sobie do Ikei idź i kup
Telewizor - gadaj z nim zdrów
Choćby całe życie – moja kochana   
Opinio publiczna: siedź i pij
Spodlona i sprzedana
Chuj z kopalniami, Chuj ze stoczniami
Niech żyje skarbowe gestapo !
Liczy się korzyść i forma zarządzania
Korupcja równa się porządek
A porządek to najlepsze zarządzanie
Branie, branie i jeszcze branie   
Nie ma sprawiedliwości bracia Słowianie
Krym Nasz, Sądy Nasze ! Na chuj wybory ?
Mamy lisy i hieny – wszystko możemy  
Manipulacja to kurwokracja !
Że kryzys duchowy ? że mózgi wyjechały ?
Ci co zostali w wannie leżą
Błaznują, złym kupczą od dobrego się myją
Wpadły do wody trolle, a pływać nie umieją
Niech im to na memento:
Świat składa się z segmentów
Cała historia to konkurencja
Klany, plemiona, narody wszyscy się zmagają
Człowieku, który zbłądziłeś
Wypierdol targowice
Wypierdol trolli biurewników
Trzeba odzyskać oblicze
Nasza jest Polska – milion gardeł krzyknęło
Dalej żyło, nie zginęło !
Wypierdolić pajaców, zrzucić worek kamieni
Miliony prawych ludzi to jak szabel miliony
Wykopać pomioty Tuskowe,
Państwo będzie polskie, Państwu Na Zdrowie !  
 
 

Hausner, Rzepliński, Gersdorf, Polska, Sierra Leone, małpy z brzytwami, prezesi z oświadczeniami

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 17 grudnia 2014 16:43 Kategoria: Portal

 Informacja z Sierra Leone 

 
Trzech prezesów sądowych z poduszecznia urzedującego prezydenta w poniedziałek wystąpiło wspólnie przeciw liderowi opozycji - gdzie w Sierra Leone -  nie w Polsce.
Ramię w ramię i gęba w w gębę z Komorowskim  III władza pokazała, ze chce byc I władzą.
 
 
     
Polskie sądy źle funkcjonują, w środowisku obowiązuje klanowa solidarność, nie eliminuje się sędziów złych lub skorumpowanych" (Wydawnictwo Edukacyjne "Operon",(podręcznik "Wiedza  o społeczeństwie" dopuszczony do szkół w 2009 r.).
`
Gersdorf, Rzepliński i Hauser.
Tego nie było nawet w Rosji carskiej, gdzie z dumą wspominano fakt, jak to na rozprawie w sądzie zjawił się cesarz - i nie wyyołało to żadnej reakcji w składzie sędziowskim. 
 
Dzisiaj jak do sądu wchodzi Komorowski - sędziowie stają na baczność.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowód hańby polskiego sądownictwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Wstecz 7 8 9 10 11 12 13 Dalej» 

 Ilość odsłon:560625